Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление /вкл. адрес за кореспонденция/: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км, представлявано заедно от двама от регистрираните управители на дружеството Атила Йенисен, Диана Бонева, Филип Анастасиу и Жан Котан, наричано по-долу за краткост „МЕТРО“ или „ДОСТАВЧИК“, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на набор от услуги, които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя в партньорство с МЕТОДИЯ АД с ЕИК 201164008, със седалище и адрес на управление /вкл. адрес за кореспонденция/: гр. София 1407, район Лозенец, ул. Кишинев №1, ет.1, представлявано от Изп. Директор на дружеството Цветослава Росенова Кьосева, като свой ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ чрез интернет платформа с достъп през https://services.metro.bg/

ІІ. НАБОР ОТ ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 2. ДОСТАВЧИКЪТ ще предоставя чрез интернет платформа възможност на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да извършат регистрация чрез създаване на профил и последващо електронно изявление за сключване на договор с трети лица, доставчици на различни видове услуги на преференциални условия чрез интерфейса на страницата, поддържанa от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Интернет.

Чл. 3. В допълнение към основната услуга, предоставяна по предходния чл.2 ДОСТАВЧИКЪТ ще предостави следните възможности на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

 • да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаните начини за разплащане;
 • да получават информация за нови услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА;
 • да се запознаят с услугите, техните характеристики, цени и условия за предоставяне под формата на правно обвързваща оферта от страна на третите лица, доставчици на различни видове услуги на преференциални условия.

Чл. 4. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора по чл.2 в съответствие с офертите и условията на третите лица, доставчици на различни видове услуги, в които ДОСТАВЧИКЪТ не е страна, но е осигурил на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ статут на трето ползващо се лице.

Чл. 5. ПОЛЗВАТЕЛИ на описаните в чл.2 и чл.3 услуги могат да бъдат само надлежно регистрирани Метро клиенти – титуляри. С оглед избягване на съмнение услугите не могат да се ползват от името на картодържателите, определени от титулярните клиенти.

I II . ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ влиза на сайта на МЕТРО, където се натиска бутон, който отвежда към форма за регистрация /log-in/ в платформата, където ПОЛЗВАТЕЛЯТ чрез регистрация по електронен път е поканен да въведе избрано от него потребителско име /username/ и парола /password/ за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВИЧКА.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутона „Прочетох и се съгласявам с настоящите Общите условия” ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на имейл на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5) В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯ все още няма регистрация, под формата за log-in има бутон за регистрация.

(6) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави актуални и коректни данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, които е посочил при своята регистрация, в случай на промяна на дадено обстоятелство в тях.

(7) При натискане на бутона за регистрация, излиза формата за регистрация, в която ПОЛЗВАТЕЛЯ попълва данните си и въвежда номера на своята МЕТРО карта.

(8) След попълването на всички полета и натискане на бутона за завършване на регистрацията, ДОСТАВЧИКЪТ се счита уведомен за новата регистрация. ПОЛЗВАТЕЛЯТ влиза в новосъздаден интерфейс и валидира активността на регистрацията.

(9) След като ДОСТАВЧИКЪТ валидира подадената информация, данните се изпращат на третото лице, предоставящо услуги на преференциални условия за продължаване на процеса по подписване на договор.

(10) Третото лице, предоставящо услуги на преференциални условия прави самостоятелна преценка от възможността да предостави исканата услуга от ПОЛЗВАТЕЛЯ и изпраща уведомление до същия.

(11) Когато трето лице, доставчик на дадена услуга, подпише договор с ПОЛЗВАТЕЛ, третото лице изпраща потвърждение към ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) След като има регистрация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да ползва клиентския портал, който му предоставя информация за:

 • неговия профил
 • сключения договор - цени, срок, параметри
 • фактури и плащания
 • други статични страници

I V . ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 7. МЕТРО е администратор на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните и следователно е отговорно за обработката на тези данни. МЕТРО ще обработва личните данни, събрани чрез платформата за регистрация на клиенти с цел и на основание сключване и изпълнение на договор между ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и третите лица, доставчици на дадена услуга.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които се регистрират в платформата, следва да се запознаят с Уведомлението за защита на личните данни – Приложение 1 към настоящите общи условия.

 

Приложение 1 - Уведомление за защита на лични данни

1. Обща информация

a) Въведение

Клиентите на МЕТРО, които се регистрират на нашата платформа „Метро услуги“, имат право да се възползват от допълнителни отстъпки към услуги предлагани от партньори на МЕТРО ("Услугата").

Със следното уведомление за защита на лични данни, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (наричано по-долу "МЕТРО") Ви предоставя информация относно обработването на Вашите лични данни, във връзка с регистрацията Ви на платформата и използването на преференциалните цени за услугите предоставяни от нашите партньори. Лични данни (наричани по-долу "данни") са цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, напр. имена, адрес, телефон за връзка и адрес на електронна поща. Подлежащо на идентифициране е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез задаване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или една или повече специални характеристики, които изразяват физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице. С настоящото уведомление бихме желали да Ви информираме кои лични данни се обработват при ползването на Услугата, за целите на тази обработка и вашите права по отношение на тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (“ОРЗД”) и Закона за защита на данните.

б) Администратор на лични данни / Длъжностно лице за защита на лични данни

Ние, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7-11км, 1784 София, България, сме „администратор на лични данни“ при предоставянето на Услугата и следователно сме отговорни за обработката на Вашите лични данни. Ако имате каквито и да е въпроси, искания или други проблеми, свързани с обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:

 • МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7-11км, 1784 София, България.
 • Електронна поща: dpo@metro.bg

в) Обработващ лични данни - МЕТОДИЯ АД с ЕИК 201164008 - дружеството, администриращо и поддържащо интернет портала. Лични данни се предоставят на Обработващият само за нуждите и целите на Администратора. Обработващият е задължен да обработва лични данни само при документирани указания от страна на Администратора на данни.

2. Информация относно обработването на лични данни

Използването на Услугата налага обработването на Вашите лични данни съгласно следните условия:

a) Категории на данни

Ако осъществите достъп до Услугата чрез платформата ни „Метро услуги“, следните категории на лични данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработени от МЕТРО:

 • Име и фамилия на МОЛ на регистрираното дружество
 • Телефонен номер
 • Електронна поща
 • Адрес на използването на услугата
 • Други данни, съдържащи се във фактурите и договорите на регистриралите се дружества, различни от горе изброените.

б) Цели и правно основание за обработката / Необходимост от предоставяне на данни

METRO обработва Вашите данни за регистрация на платформата с цел да Ви предостави възможността да се възползвате от преференциалните цени на Услугата. Това обработване се основава на чл. 6, пар. 1, буква б) от ОРЗД. Предоставянето на тези данни е необходимо за предприемане на стъпки към сключването на договори с нашите партньори, доставчици на Услугата. Вие не сте задължени да предоставяте тези данни на МЕТРО, но ние не можем да извършим Услугата, в случай че откажете да предоставите тези данни.

в) Период на съхранение

По принцип, МЕТРО съхранява вашите данни, докато не изтриете регистрирания профил или данните, предоставени в него. Доколкото някои от горепосочените данни са предмет на законоустановен период за съхранение на данни, който надвишава упоменатите по-горе периоди на съхранение, МЕТРО ще съхранява засегнатите от това данни за срока, предвиден в съответните законови разпоредби. В последния случай, данните ще бъдат съхранявани в ограничен формат, като по-нататъшната обработка е разрешена изключително с цел предявяване, упражняване или защита на правни искове, защита на правата на друго лице или по причини от значителен обществен интерес. Когато сме законово задължени да съхраняваме допълнително Вашите данни за целите на предоставянето им на обществени власти, например на данъчните органи, това съхранение и прехвърляне на личните Ви данни на обществените органи с цел изпълнение на законово задължение е с правно основание чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.

г) Получатели на данни

 • Комисията за защита на лични данни;
 • Проверки на външни и вътрешни одитори за доказване съответствие към стандарти, закони, наредби, правилници и други регулаторни изисквания, изрично необходими за реализирането на бизнес процесите;
 • Предоставяне на държавни институции, когато това е законосъобразно и изрично се изисква;
 • Обработващият лични данни – МЕТОДИЯ АД със седалище гр. София 1407, район Лозенец, ул. Кишинев №1, ет.1

3. Вашите права

Като субект на данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с уведомление без определен формат на посочените по-горе в точка 1. б) данни за връзка, за да упражните правата си в съответствие с ОРЗД. Тези права са следните:

 • Правото да получите информация относно обработването на лични данни и копие на обработените данни (право на достъп, чл.15 от ОРЗД),
 • Правото да изискате коригирането на неточни данни или допълването на непълни данни (право на коригиране, чл.16 от ОРЗД),
 • Правото да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване (право на изтриване, чл.17 от ОРЗД),
 • Правото да изисквате ограничаването на обработката на данни (право на ограничаване на обработването, чл.18 от ОРЗД),
 • Правото да получавате личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор (право на преносимост на данни, чл.20 от ОРЗД),
 • Правото да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна (право на възражение, чл.21 от ОРЗД),
 • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработването на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето ( право на оттегляне на съгласие, чл.7 от ОРЗД).
 • Правото да подадете жалба в надзорен орган ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД (право на подаване на жалба до надзорен орган, чл.77 от ОРЗД).